بلاقا گؤره
بيزيم بو وئبلاق دا تكجه بيلگي لريزي آرتيرماق دان سونرا آيري بير آماج يوخوموز
بؤلوم لر
     
سایغاج
rss feed
سؤنمز وطن
بير وئبلاق آذربايجان و توركلر اوچون
آنا یارپاق       ایلگی      
چهارشنبه 11 مرداد 1391 :: نويسنده : سؤنمز وطن
-گروه شمال شرق (آلتاي )

2-گروه جنوب شرق ( گروه آسياي مركزي )

3-گروه شمال غرب ( گروه قبچاق )

4-گروه جنوب غرب ( گروه اغوز )

كه از اين چهار گروه در ايران گروه جنوب شرق شامل تركمنها وازبكها وگروه جنوب غرب اوغوزها شامل تركان آذري .قشقايي و… بيشترين فراواني را دارا هستند. 

سابقه حضور تركان درايران پيشينه اي هفت هزار ساله داردكه ليكن به دليل سياستهاي ترك ستيزي و عرب ستيزي رايج در عصر ستمشاهي پهلوي ، هركتيبه و يا نشانه‌اي كه ازفرهنگ تركي در آثار باستان شناسي به دست آمده ، يا معدوم گشته يا به زيرزمين موزه ايران باستان منتقل شده است. ليكن در موارد قابل اشاره موجود فعلي مي توان آثار زير را نام برد:

1-ظرف فلزي سنگين وزن مخروطي شكل كه در سال1333 ش كشف گرديد و اكنون در موزه ايران باستان قرار دارد

2-چند ظرف منقوش با نوشته هاي تركي در طوالش ايران كه در موزه ملي ايران نگهداري مي‌شود

3-كتيبه روستاي رازليق در نزديكي شهر سراب مربوط به دوران اورارتورها

4-آرامگاه شاهزاده ماننايي در جنوب درياچه اروميه مربوط به قرن نهم پيش ازميلاد كه سنگ نوشته تركي روي آن در موزه بريتانيا قرار دارد

و…

غير از سنگ نوشته هاي باستاني آثار خطي دست نويسي تركي در ايرا ن نيز از قرن سيزدهم ميلادي موجود است كه مشهورترين اثرتاريخي وادبي آن كتاب مشهور ((دده قور قود ))ميباشد كه نسخه اصلي آن نيز در موزه واتيكان نگهداري مي شود . 

تركمنها:

طبق سرشماري سال 1375 حدود 1ونيم ميليون نفر تركمن در ايران زندگي مي كنند. پراكندگي جمعيتي تركمانهاي ايران غالبا در استانهاي گلستان، مازندران و شمال خراسان مي باشد .همانگونه كه در تقسيم بندي 4 گروه عمده ترك اشاره شد تركمنها در گروه جنوب شرق (گروه آسياي مركزي ) قرار داشته وويژگيهاي زباني متفاوت با ديگر تركان ايران دارند .در زبان تركمني با آنكه تركي از نظر عمومي زباني كوتاه صا ئت مي باشد اين وجه زباني متمايز تر بوده وحروف حلقي در آن نمود بيشتري دارد زندگي تركمنها بر اساس پايبندي به سنتها و ارزشها ي اجتماعي خاص خودشان مي باشد . تركمنها مسلمان و سني مذهب مي باشند. 

عمده طوايف تركمن ساكن در ايران شامل: خزرلي، نرزيم، آناولي، ناخورلي، چاوادار، اساري، گوكلان، سالير، ساريق، تيكه، يومود، و توركمان مي باشند 

تركي خراسان:

طبق آثار سر شماري سال 1375 حدود چهار صد هزار نفر ترك بومي در منطقه خراسان ساكن هستند. پراكندگي جمعيتي تركهاي خراسان غالبا در مناطق شمالغربي غرب بجنورد، قوچان و نزديكيهاي سبزوار مي باشد.

لهجه تركهاي خراسان را لهجه قوچاني نيز مي نامند .تركي خراساني به نوعي حد واسط تركي آذري و تركمني مي باشد. و در بين تركهاي خراسان تركيب نژادي گوناگون و تفاوتهاي لهجه اي بسيار وجود دارد. تركهاي خراسان به نوعي مشتقي شده از طوايف تركمن، اوزبك،مينگي و مغولي مي باشند. تركي سلجوقي نيز در بين جمعيت بسيار اندكي در خراسان مي باشد لهجه اياز تركي نيزكه تيموري ناميده مي شود در بخشهايي از خراسان و گلستان رايج است. در بين تركهاي خراسان هر دو مذهب شيعه و سني رايج مي باشد
.  

تركي قزاقي:

اين لهجه از زبان تركي در تقسيم بندي تركي جزوگروه شمال شرق(آلتاي) جاي دارد. جمعيت تركان قزاقي در ايران كمتر از پنج هزار نفر بر آورده مي شودكه در چند روستاي نزديك گرگان پراكندگي دارند.


تركي خلج:

اين لهجه از زبان تركي كه منحصر به كشور ايران مي باشد توجه دانشمندان ترك شناش جهان را به خود جلب كرده است. طبق بر آوردي كه در سال 2000 ميلادي صورت گرفته حدود 50 هزار نفر ترك خلج در شمال شرق شهر اراك در استان مركزي و نيز پراكندگي اندكي در برخي مناطق استان قم دارند.  

تركي خلجي شباهت بسيار به تركي آذري دارد ليكن كلمات تركي باستان بصورت انحصاري در اين لهجه به وفور يافت مي شود و در حقيقت اين لهجه از تركي را تبديل به پلي براي محققان تركي باستان براي نيل به تركي مادر كرده است. طبق نظريه نوع بندي بر اساس شيوه مكتوب، تركي به سه دوره تقسيم مي شود:  

1- تركي باستان: شامل زبان گوي ترك،اويغوري وقرقيزي باستان

2-تركي ميانه داراي سه شاخه زير:

الف- دوره تثبيت زبان ادبي تركي اويغوري و پيرايش متون مانوي و بودائي

ب- دوره زبان ادبي تركي چاغاتاي

پ- دوره زبان ادبي تركي اوغوزي و قبچاقي

3- تركي نوين، شامل همه زبان هاي تركي معاصر  

 

در حقيقت دانشمندان ترك شناس قبل از معطوف شدن به وجود لهجه تركي خلجي در ايران ناچار بودند براي تحقيق در دوره هاي تركي باستان و ميانه به كتب مكتوب و سنگ نوشته ها و اسناد تاريخي استناد نمايند ولي لهجه تركي خلجي به عنوان شاهدي زنده در مقابل دانشمندان قرار گرفت.

البته تركي باستان يك زبان مرده همانند زبان اوستايي نيست زيرا كه تركي معاصر ادامه منطقي همان شيوه است. در حاليكه اكثر زبانهاي مرده مثل اوستايي نه از زبان ديگر ريشه گرفته آند و نه در زبان ديگري اداوه يافته‌اند.

تركان قشقايي:

طبق سر شماري سال 1375 ، حدودهفتصد هزار نفرترك قشقايي در ايران ساكن هستند. تركان قشقايي غالبا در جنوبغربي ايران استان فارس ، جنوب استان كهكلويه و بويراحمد و خصوصاً شهرهاي شيراز گچساران و فيروز آباد زندگي مي كنند. تركي قشقايي كاملاشبيه تركي آذري مي باشد و از اين رو برخي از تركشناسان قشقائيها را جزو تركان آذري تقسيم بندي مي كنند. و تركي قشقايي تركي آذري نيز ناميده مي شود. چ 

تركي آذري:

اما بيش ترين آمار تركان در ايران ،مربوط به تركهاي آذربايجان ميباشد ، كه قلمداد ميششود اين تعداد بيش از 25 ميليون نفر باشد.

ايران اولين كشور از نظر تركهاي آذري مي باشد و غير از ايران ترك‌هاي آذري در كشور هاي گرجستان،جمهوري آذربايجان ، تركيه ، عراق(به دليل سياستهاي تبعيض نژادي آمار دقيق تركهاي آذري عراق معلوم نيست ولي بيش از يك ميليون ترك آذري در مناطق كركوك و اربيل) سوريه ، و نيز *تخمين زده مي‌شودحدود سه ميليون ترك آذري مهاجر در كشورهاي ديگر جهان از جمله كانادا، آمريكا،سوئد،استرالياو... زندگي مي كنند.  

در ايران از شهر قزوين به سمت شمالغرب كشور كه حركت مي كنيم زبان تركي آذري، زبان رايج و مرسوم مردم مي باشد كه خود زبانشان را تركي مي‌نامند

و به اشتباه لهجه تركي آذري گاه زبان آذري نيز ناميده مي شود.تركي آذري در استانهاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، زنجان، قزوين و همدان بصورت عام و در برخي مناطق استانهاي كردستان،گيلان،تهران،و مركزي و قم و رواجي خاص دارد..

تركي آذري به نوبه خود در شهرها و طوايف مختلف گرامر و لهجه خاصي دارا است . عمده زير شاخه هاي لهجه تركي آ ذري در ايران بر اساس.

قومي عبارتند از: تبريزي ،كاراپاپاخ ،افشاري ، شاهسون ، مقدم ،بهارلو ، كوره سونني، نفر ،كاراگوزلو ، پيشگچي ، بايات ،قاجار و قره داغي و ...


همانگونه كه اشاره شد تركي آذري جزو گروه جنوب غرب يعني گروه اوغوز مي باشد.  

كه اين نوع تركي با لهجه هاي مختلف خود از منطقه غرب درياچه خزر شروع و تا شبه جزيره بالكان در اروپا گسترده است. به همين خاطر يك ترك تبريزي خيلي راحت و بدون مشكل مي تواند با يك ترك زبان ساكن شهرموستار در كشور بوسني و هرز گوين به زبان مادري خودهم صحبت شود در حاليكه همين فرد با يك تركمن مثلا از شهر گنبد كاووس در رساندن و فهم كلام به زيان مادري دچار مشكل خواهد شد.  


در بين اقوام ترك ايران، تركي آذري از غناي بالاتري در زمينه هاي فرهنگ ، ادبيات، موسيقي و تاريخ بر خوردار است.

سرزمين اصلي تركان آسياي مركزي بود و طوائف و قبايلي از تركان مهاجرت كرده و تمدنهاي اوليه نظيرسومريان و هيتيت ها را بنيان نهادند.

1800 سال پيش از ميلاد امپراطوري هيتي در بين النهرين ، آناتولي،آذربايجان تاسيس شد. البته حدود 3000 سال پيش از ميلاد مسيح،نخستين آ ثار ادبيات تركي در شهر سومري«اوروق» ايجاد شده است.

نخستين نگارندگان آثار مكتوب تركي باني‌هائي نوك تراشيده بر روي الواح گلي پخته مي نگاشتند. در سده بيستم پيش از ميلاد ، اكديان فرهنگ سومري را اخذ و با جهان بيني فلسفي خاص آنرا جاودان ساختند. 

در همين روزگار در غرب درياي خزر تركان آسي يا آذي توانستند بر اقوام و قبايل ديگر چيره شده و بدنه حكومتي منسجمي با نام آذر تشكيل دهند.

كلمه «آذر » از دو هجا تشكيل شده است. هجاي نخست، نام قبيله و هجاي دوم يعني«ار» معناي مرد ، جوانمرد و والا مي دهد كه مي توان در فارسي ((آذي مرد)) ترجمه كرد.

اجداد و نياكان تركان آذري ،اين نام را بر روي كوه و رود و پهنه و گستره تحت حكومت خود دادند و رودي كه در قلب سر زمين‌شان جاري بود را « ار آذ» ناميدند كه اين نام هم اكنون نيز باقيست و در فارسي به آن رود «ارس» گفته مي شود و سر زمينشان را آذربايجان نام نهادند.  

تركي آذري زبان كوتاه صائت التصاقي موزون و داراي قوانين آوايي موزيكال ذاتي است. تركي آذري مثل زبان تركي داراي 9 حرف صدادار بوده و حركه‌ها به دو نوع ثقيل و خفيف تقسيم مي شوند و اين ناشي از ويژگي«قانون هما هنگي آوايي»در آن است اين زبان را هميشه در ايران «تركي»ناميده اند و در متون كلاسيك اسلامي نوشته شده به فارسي يا عربي و تركي نظير:ديوان لغات الترك،الادراك للسان الاتراك،صوره الارض،المسالك و الممالك، مروج الذهب،حدود العالم،نزهه القلوب،نامه دانشوران و غيره گاه آن را آذريه، آذريد،آذي،آسي،آزي و آذري نيز ناميده اند. 

ميراث ادبي تركي در ايران مديون مردم آذربايجان مي باشد كه توانستند ارزشمندترين متون فرهنگي بشريت را پديد آورند.

به برخي از اين آ ثار ارزشمند كه جزو ميراث مانا و ادبي ادب تركي ايراني محسوب مي شوند مي توان به كوتاهي چنين اشاره كرد.

1-قوتادغوبيليغ:يا((سعادت نامه)) كه از سوي ((يوسف اولو خاص حاجب)) در سال 448 ه.ق در 6645بيت به نظم در آمده است. اين مثنوي در بحر متقارب مثمن مقصور و به تركي سره سروده شده است و در سر تا سر آن فقط 85 لغت عربي با مفاهيم ديني و عرفاني به كار رفته است. اين اثر سر مشق تاليف بسياري از ((شاه نامه‌ها))،((پند نامه))ها و((سياست نامه)) هاي تركي و فارسي بوده است از اين اثر تا***** سه نسخه خطي به دست آمده كه كهنترين آن مربوط به سال 818 م است.

2-كتاب دده قور قود: داراي دوازده حماسه منظوم منثور كه نسخه خطي به دست آمده از آن، در سال446 ه.ق استنساخ شده است. جنگهاي توصيف شده در ((كتاب دده قور قود)) خير خواهانه و براي گسترش فضيلت و تقواست هم از اين روي است كه اين جنگها را ((حماسه))مي ناميم. در اين كتاب از برخورد انسان با موجودات ماورائي و نقش و عظمت جايگاه زن در بين اقوام ترك و از عشق پاك مثالهاي حيرت‌انگيزي مي‌توان يافت كه الهام بخش نويسندگان بزرگي چون هومر براي خلق((اوديسه)) و ... بوده است.

از نكات جالب توجه اينكه بين تركي آذري با تركي كشور تركيه تا قبل از قرن پانزدهم ميلادي تفاوت چنداني محسوس نيست و پس از آن با فتح شهر استانبول تركي در غرب تركيه شامل تغييرات و ملايمت گرديده و زبان تركي استانبولي را از تركي آذري متمايز مي سازد


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم :
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir